rss 
数学
 
数学  赵霞  随机现象
(12/15/2011 10:04:18) [查看全文]
数学  赵霞  对数函数
(12/15/2011 10:02:43) [查看全文]
数学  张立建
(12/15/2011 10:02:17) [查看全文]
化学  林德海  常见物质的检验
(12/15/2011 09:46:49) [查看全文]
高一数学   徐国文
(12/15/2011 09:46:12) [查看全文]
学科:数学
课题:合情推理(1):归纳推理
授课:赵忠珍
单位:黑龙江省哈尔滨市第十九中学
(11/02/2010 13:34:05) [查看全文]
学科:数学
课题:二项式定理
授课:宋志敏
单位:山东省北镇中学
(11/02/2010 13:33:29) [查看全文]
学科:数学
课题:椭圆及标准方程
授课:文尚平
单位:广西宾阳中学
(11/02/2010 13:32:31) [查看全文]
学科:数学
课题:三角恒等变换与求值
授课:曾统华
单位:广东省江门市第一中学
(11/01/2010 18:06:20) [查看全文]
学科:数学
课题:球面距离
授课:衣兰
单位:上海市第六十中学
(11/01/2010 18:05:46) [查看全文]
1/8123456...8>>GO
内容分类
网上课堂 (395)
  语文 (50)
  数学 (73)
  外语 (75)
  物理 (42)
  化学 (24)
  生物 (49)
  政治 (5)
  历史 (26)
  地理 (11)
  信息 (21)
  艺术 (0)
  体育 (0)